Follow us

Podcasts sprekers

Succesvolle Lancering

13/12/2016
Beursschouwburg - Brussel

Human(art)istic Project onderzoekt de betekenis van een vrij(kunst)zinnig humanisme op basis van volgende pijlers

Human(art)istic Project interroge la possibilité d’une libre pensée human(art)istique à partir de quatre axes:

Een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze.
Un forum annuel de réflexion et de dialogue investiguant l’influence des évolutions sociales et technologiques sur notre façon de vivre et de penser.
Een permanent platform waar wetenschappers uit verschillende disciplines, kunstenaars, professionelen en ervaringsdeskundigen hun visies kunnen uitwisselen.
Une plate-forme permanente où des scientifiques de diverses disciplines, des artistes, des professionnels et des gens du terrain partagent leurs points de vue.
Het toekennen van een centrale plaats aan diverse kunstvormen en media. Kunst en creativiteit bevorderen het experimentele vermogen en maken nieuwe denkbeelden waarneembaar en publiek.
Assigner un rôle central aux différents arts et médias. L’art et la créativité stimulent le potentiel expérimental et permettent de visualiser et de rendre public des concepts nouveaux.
Het opstarten van pilootprojecten die de gemeenschapsvorming en de menselijkheid bevorderen in Brussel.
Lancer des projets pilotes qui renforcent le tissu social et la sensibilité pour plus d’humanité à Bruxelles.

VIDEO’S KUNSTENAARS

PODCASTS SPREKERS

Download de folderTélécharger le dépliant

FOTO’S EVENT

Want to know more?

Contact us